Birthday

Leona Hatfield, Hays will celebrate her 80th birthday Friday.